PATVIRTINTA:

VšĮ Biržų ligoninės

Vyriausiojo gydytojo 2010 m. kovo 19 d.

įsakymu Nr. PVK-26

(Direktoriaus  2014 m. sausio 27  d.įsakymo Nr. PVK-8 redakcija )

 

 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS BIRŽŲ LIGONINĖS

SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šios Viešosios įstaigos Biržų ligoninės (toliau tekste vadinama –Ligoninė) supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės (toliau tekste vadinama - Taisyklės) reglamentuoja Ligoninės viešųjų pirkimų, atliktinų supaprastinta pirkimų tvarka, vykdymo tvarką.

 

2. Taisyklėmis vadovaujamasi, kai:

2.1. atliekami prekių, paslaugų ar darbų pirkimai, kurių viešojo vertė yra mažesnė nei tarptautinio pirkimo vertės riba, nustatyta Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau tekste vadinama – Viešųjų pirkimų įstatymas) 11  straipsnyje;

2.2. perkamos Viešųjų pirkimų įstatymo 2 priedėlyje nurodytos B sąrašo paslaugos neatsižvelgiant į pirkimo vertę;

2.3. atliekami Viešųjų pirkimų įstatymo 9 straipsnio 14 dalyje nurodyti pirkimai.

 

3. Taisyklės parengtos vadovaujantis šiais žemiau įvardintais teisės aktais ir kitais dokumentais:

3.1. Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymu;

3.2. kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais.

 

4. Ligoninė užtikrina, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją bei vykdant su juo sudarytą pirkimo sutartį, būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų. 

 

5. Pirkimų tikslas – vadovaujantis Taisyklių reikalavimais sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti Ligoninei reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas.

6. Taisyklėmis nustatyta viešųjų pirkimų vykdymo tvarka taikoma visiems Ligoninės vykdomiems supaprastintiems pirkimams, išskyrus prekių, paslaugų ir darbų pirkimus, numatytus Įstatymo 10 straipsnyje. Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Viešųjų pirkimų įstatyme vartojamos sąvokas.

 

7. Supaprastintus pirkimus atlieka Ligoninės vadovo įsakymu sudaryta Viešojo pirkimo komisija (-os) (toliau tekste vadinama - Komisija) ir Pirkimo vykdytojas (-ai) – Ligoninės vadovo įsakymu paskirtas (-i) Ligoninės darbuotojas (-ai). Komisija sudaroma vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 16 straipsniu.

 

8. Ligoninės Pirkimo vykdytojas (-ai) atlieka tuos Ligoninės vykdomus supaprastintus pirkimus, kurie Viešųjų pirkimų įstatymo kontekste yra laikomi mažos vertės pirkimais, Taisyklių 30.1. punkto numatytais atvejais.

Visus kitus Ligoninės supaprastintus pirkimus atlieka Ligoninės vadovo įsakymu sudaryta Komisija. Ligoninės vadovas turi teisę priimti sprendimą pavesti pirkimą atlikti Komisijai ir tuo atveju, kai supaprastintą pirkimą pagal Taisykles gali atlikti Pirkimo vykdytojas. 

 

9. Komisija ir Pirkimo vykdytojas supaprastintus pirkimus atlieka vadovaudamasi (vadovaudamasis) viešųjų pirkimų principais, siekdama (siekdamas), kad su tiekėju būtų sudaryta tokia pirkimo sutartis, kuri leistų racionaliai panaudoti pirkimui skirtas lėšas.

 

10. Komisijos sprendimai priimami komisijos posėdžiuose. Komisijos posėdžiai ir priimami sprendimai yra teisėti, kai posėdyje dalyvauja daugiau kaip pusė visų Komisijos narių. Komisijos priimti sprendimai ir atlikti veiksmai yra protokoluojami Komisijos posėdžių protokoluose.

 

11. Pirkimo vykdytojo atlikti veiksmai ir procedūros aprašomos Taisyklių 43 punkte nustatyta tvarka.

 

12. Atlikdama supaprastintus pirkimus Ligoninė (Komisija, Pirkimo vykdytojas) privalo vadovautis Viešųjų pirkimų įstatymo  I skyriaus, 24 straipsnio 2 dalies 6, 7, 8, 9, 13, 14, 23 punktų, 3, 5 ir 6 dalių, 27 straipsnio 1 dalies, 28 straipsnio 10 dalies, 40 straipsnio, 41 straipsnio 1 dalies, IV ir V skyrių reikalavimais.

Atlikdama mažos vertės pirkimus ir Viešųjų pirkimų 85 straipsnio 6 dalyje nurodytus supaprastintus pirkimus, Ligoninė neprivalo vadovautis Viešųjų pirkimų įstatymo  7 straipsnio 1 dalies, 17 straipsnio 1, 2, 5, 7, 8 dalių, 18 straipsnio 1, 2, 3, 6 dalių, 24 straipsnio 2 dalies 6, 7, 8, 9, 13, 14, 23 punktų, 3 ir 6 dalių, 27 straipsnio 1 dalies, 28 straipsnio 10 dalies, 40 straipsnio reikalavimais, taip pat, atlikdama 85 straipsnio 6 dalyje nurodytus supaprastintus pirkimus, – ir Viešųjų pirkimų įstatymo 7 straipsnio 3 dalies reikalavimais.

Ligoninė, atlikdama neskelbiamą pirkimą, kai pateikti pasiūlymą kviečiamas tik vienas tiekėjas, neprivalo vadovautis Viešųjų pirkimų įstatymo 24 straipsnio 2 dalies 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 23 punktų, 3, 5 ir 6 dalių reikalavimais, jeigu mano, kad tokia informacija yra nereikalinga.

 

13. Pirkimo pradžią ir pabaigą reglamentuoja Viešųjų pirkimų įstatymo 7 straipsnis.

 

14.  Ligoninė bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti. Nutraukiant Viešųjų pirkimų įstatymo IV skyriuje reglamentuojamo supaprastinto pirkimo procedūras Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas nereikalingas.

 

II SKYRIUS. SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ BŪDAI IR PIRKIMO PROCEDŪROS

 

I SKIRSNIS. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

15. Ligoninė supaprastintus pirkimus atlieka šiais pirkimo būdais:

15.1. supaprastinto atviro konkurso būdu – supaprastinto pirkimo būdas, kai apie pirkimą skelbiama viešai, o pasiūlymus pateikti gali visi pirkimu suinteresuoti tiekėjai;

15.2. supaprastinto riboto konkurso būdu – supaprastinto pirkimo būdas, kai apie pirkimą skelbiama viešai, paraiškas dalyvauti pirkime gali pateikti visi pirkimu suinteresuoti kandidatai, o pasiūlymus konkursui– tik Ligoninės pakviesti kandidatai;

15.3. supaprastintų skelbiamų derybų būdu – supaprastinto pirkimo būdas, kai apie pirkimą skelbiama viešai, pasiūlymus pateikti gali visi pirkimu suinteresuoti tiekėjai, o kai ribojamas kandidatų skaičius – paraiškas gali pateikti visi kandidatai, o pasiūlymus – tik Ligoninės pakviesti tiekėjai;

15.4. supaprastintų neskelbiamų derybų būdu - supaprastinto pirkimo būdas, kai apie pirkimą viešai neskelbiama, o Ligoninė nagrinėja tik tuos pasiūlymus, kuriuos pateikė Ligoninės motyvuotu sprendimu pasirinktas (pasirinkti) ir pakviestas (pakviesti) tiekėjas (tiekėjai);

15.5. tiekėjų apklausos būdu – supaprastinto pirkimo būdas, kai apie pirkimą viešai neskelbiama, o pasiūlymus gali pateikti tik Ligoninės pakviesti tiekėjai. Tiekėjų apklausos būdas gali būti taikomas tik tuo atveju, jei atliekamas supaprastintas pirkimas Viešųjų pirkimų įstatymo kontekste yra laikomas mažos vertės pirkimu.

 

16. Ligoninė, vykdydama supaprastintus pirkimus, gali taikyti ir kitas procedūras, nustatytas Viešųjų pirkimų įstatymo II skyriaus septintame skirsnyje – dinaminę pirkimo procedūrą ir elektroninį aukcioną, taip pat vykdyti supaprastinto konkurencinio dialogo pirkimo procedūrą, kaip tai numatyta Viešųjų pirkimų įstatymo II skyriaus ketvirtame  skirsnyje ir supaprastinto projekto konkursą, kaip tai numatyta Viešųjų pirkimų įstatymo II skyriaus aštuntame skirsnyje.

 

17. Pirkimai vykdomi naudojantis viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros, atliekančios centrinės perkančiosios organizacijos funkcijas, elektroniniu katalogu CPO.lt™, jei elektroniniame kataloge siūlomos prekės, paslaugos ar darbai atitinka Ligoninės poreikius ir Ligoninė negali jų atlikti efektyvesniu būdu racionaliai naudodama tam skirtas lėšas.

 

18. Ligoninė viešąjį pirkimą supaprastinto atviro konkurso būdu, supaprastinto riboto konkurso būdu gali atlikti visais atvejais, supaprastintų skelbiamų derybų būdu - esant Viešųjų pirkimų įstatymo 55 straipsnyje nustatytoms sąlygoms.

 

19. Ligoninė viešąjį pirkimą supaprastintų neskelbiamų derybų būdu gali atlikti esant visoms Taisyklių  21.1.-21.18. punktuose nustatytoms sąlygoms.

 

20. Ligoninė skelbia apie kiekvieną supaprastintą pirkimą, išskyrus Taisyklių 21 punkte numatytus atvejus.

 

21. Apie supaprastintą pirkimą viešai gali būti neskelbiama, kai:

21.1. pirkimas, apie kurį buvo skelbta, neįvyko, nes nebuvo gauta paraiškų ar pasiūlymų;

21.2. atliekant pirkimą, apie kurį buvo skelbta, visi gauti pasiūlymai neatitiko pirkimo dokumentų reikalavimų arba buvo pasiūlytos per didelės Ligoninei nepriimtinos kainos, o pirkimo sąlygos iš esmės nekeičiamos ir į neskelbiamą pirkimą kviečiami visi pasiūlymus pateikę tiekėjai, atitinkantys Ligoninės nustatytus minimalius kvalifikacinius reikalavimus;

21.3. dėl įvykių, kurių Ligoninė negalėjo iš anksto numatyti, būtina skubiai įsigyti reikalingų prekių, paslaugų ar darbų;

2.1.4. atliekami mažos vertės pirkimai Tiekėjų apklausos būdu;

21.5. dėl techninių, meninių priežasčių ar dėl objektyvių aplinkybių, patentų, kitų intelektinės nuosavybės teisių ar kitų išimtinių teisių apsaugos tik konkretus tiekėjas gali patiekti reikalingas prekes, pateikti paslaugas ar atlikti darbus ir kai nėra jokios kitos alternatyvos;

21.6. kai Ligoninė pagal ankstesnę pirkimo sutartį iš tam tikro tiekėjo pirko prekių arba paslaugų ir nustatė, kad iš jo tikslinga pirkti papildomai, techniniu požiūriu derinant su jau turimomis prekėmis ir suteiktomis paslaugomis, ir jeigu ankstesnieji pirkimai buvo efektyvūs, iš esmės nesikeičia prekių ar paslaugų kainos ir kitos sąlygos, o alternatyvūs pirkimai dėl techninio nesuderinamumo su ankstesniaisiais būtų nepriimtini, nes Ligoninei įsigijus skirtingų techninių charakteristikų prekių ar paslaugų, ji negalėtų naudotis anksčiau pirktomis prekėmis ar paslaugomisar patirtų didelių nuostolių. Jeigu papildomai perkamų prekių ar paslaugų kaina viršija 30 procentų ankstesnės pirkimų kainos, turi būti atliekama ekspertizė dėl papildomai perkamų prekių ar paslaugų techninių charakteristikų suderinamumo;

21.7. prekės ir paslaugos yra perkamos naudojant reprezentacinėms išlaidoms skirtas lėšas;

21.8. perkamos prekės gaminamos tik mokslo, eksperimentavimo, studijų ar techninio tobulinimo tikslais, nesiekiant gauti pelno arba padengti mokslo ar tobulinimo išlaidų;

21.9. prekių biržoje perkamos kotiruojamos prekės;

21.10. perkami bibliotekų dokumentai,prenumeruojami laikraščiai ir žurnalai;

21.11. ypač palankiomis sąlygomis perkama iš bankrutuojančių, likviduojamų ar restruktūrizuojamų ūkio subjektų;

21.12. prekės perkamos iš valstybės rezervo;

21.13. perkamos licencijos naudotis bibliotekiniais dokumentais ar duomenų (informacinėmis) bazėmis;

21.14. perkamos Ligoninės darbuotojų mokymo paslaugos;

21.15. perkamos ekspertų komisijų, komitetų, tarybų, kurių sudarymo tvarką nustato Lietuvos Respublikos įstatymai, narių teikiamos nematerialaus pobūdžio (intelektinės) paslaugos;

21.16. perkamos mokslo ir studijų institucijų veiklos išorinio vertinimo, mokslo, studijų programų, meninės veiklos, taip pat šių institucijų  paraiškų, dokumentų, reikalingų leidimui vykdyti studijas ir su studijomis susijusią veiklą gauti, ekspertinio vertinimo paslaugos;

21.17. dėl aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, paaiškėja, kad reikia papildomų darbų arba paslaugų, neįrašytų į sudarytą pirkimo sutartį, tačiau be kurių negalima užbaigti sutarties vykdymo. Tokia pirkimo sutartis gali būti sudaroma tik su tuo tiekėju, su kuriuo buvo sudaryta pradinė pirkimo sutartis, o jos ir visų kitų papildomai sudarytų pirkimo sutarčių kaina neturi viršyti 30 procentų pradinės pirkimo sutarties kainos;

21.18. perkant iš esamo tiekėjo naujas paslaugas ar darbus, tokius pat, kokie buvo pirkti pagal ankstesnę pirkimo sutartį, su sąlyga, kad ankstesnioji sutartis buvo sudaryta skelbiant apie pirkimą ir kurį skelbiant buvo atsižvelgta į tokių papildomų pirkimų vertę, galimybė pirkti papildomai buvo nurodyta pirkimo skelbime, o visi minimi pirkimai skirti tam pačiam projektui vykdyti. Papildomų pirkimų metu sudaromų pirkimo sutarčių trukmė negali būti ilgesnė kaip 3 metai skaičiuojant nuo pradinės pirkimo sutarties sudarymo momento.

 

22.  Ligoninė viešąjį pirkimą tiekėjų apklausos būdu gali atlikti, kai atliekamas supaprastintas pirkimas Viešųjų pirkimų įstatymo kontekste yra laikomas mažos vertės pirkimu, tai yra, kai:

22.1. prekių ar paslaugų pirkimo vertė yra mažesnė kaip 200 tūkst. Lt (be pridėtinės vertės mokesčio), o darbų pirkimo vertė mažesnė kaip 500 tūkst. Lt (be pridėtinės vertės mokesčio);

22.2. perkamos panašios prekės, paslaugos ar perkami darbai dėl to paties objekto yra suskirstyti į atskiras dalis, kurių kiekvienai numatoma sudaryti atskirą pirkimo sutartį (sutartis), jeigu bendra šių sutarčių vertė yra ne didesnė kaip 10 procentų prekių ar paslaugų supaprastintų pirkimų to paties tipo sutarčių vertės ir mažesnė kaip 200 tūkst. Lt (be pridėtinės vertės mokesčio), o perkant darbus – ne didesnė kaip 1,5 procento to paties objekto supaprastinto pirkimo vertės ir mažesnė kaip 500 tūkst. Lt (be pridėtinės vertės mokesčio).

Mažos vertės pirkimas gali būti atliekamas ir kitais Taisyklėse numatytais pirkimo būdais.

Tuo atveju, kai mažos vertės pirkimas atliekamas tiekėjų apklausos būdu, apie atliekamą mažos vertės pirkimą viešai neskelbiama.

 

23. Ligoninė apie pirkimus skelbia Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnyje ir Taisyklėse nustatytais atvejais ir tvarka, o informacinį pranešimą ar pranešimą dėl savanoriško ex ante skaidrumo gali skelbti Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 8 dalyje ir Taisyklėse numatytais atvejais.

 

24. Ligoninė savo tinklalapyje ir leidinio „Valstybės žinios“ priede „Informaciniai pranešimai“ informuoja apie pradedamą bet kurį pirkimą, taip pat nustatytą laimėtoją ir ketinamą sudaryti pirkimo sutartį bei sudarytą pirkimo sutartį (mažos vertės pirkimų atveju – tik savo tinklalapyje).

 

II SKIRSNIS. SUPAPRASTINTAS ATVIRAS KONKURSAS

 

25. Supaprastintas atviras konkursas vykdomas tokia pačia tvarka kaip ir atviras konkursas, kaip tai yra nustatyta Viešųjų pirkimų įstatymo II skyriuje, išskyrus tai, kad:

25.1. pasiūlymų pateikimo terminas nustatomas vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsniu;

25.2. Ligoninė atsako į tiekėjo prašymą paaiškinti pirkimo dokumentus, jei prašymas paaiškinti (patikslinti) pirkimo dokumentus yra gautas likus ne mažiau kaip 4 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Ligoninė į gautą prašymą atsako ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo jo gavimo dienos. Pirkimo dokumentų paaiškinimas (patikslinimas) turi būti paskelbtas viešai ten pat, kur ir buvo paskelbti pirkimo dokumentai – CVP IS, o jei pirkimo dokumentai nebuvo skelbti viešai – pateiktas tiesiogiai pirkimo dokumentus iš Ligoninės nustatyta tvarka įsigijusiems tiekėjams. Pirkimo dokumentų paaiškinimas (patikslinimas) turi būti paskelbtas arba tiekėjui tiesiogiai pateiktas taip, kad iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos būtų likę ne mažiau kaip 1 darbo diena, o jei jų neįmanoma tokiu terminu paskelbti (tiekėjui pateikti), pasiūlymų pateikimo galutinis terminas turi būti nukeltas vėlesniam laikui, per kurį tiekėjai, rengdami paraiškas ar pasiūlymus, galėtų atsižvelgti į šiuos paaiškinimus (patikslinimus). Skelbimas dėl pirkimo netikslinimas, jei nesikeičia kita skelbime apie pirkimą nurodyta informacija, tai yra, jei yra tikslinamas tik pasiūlymų pateikimo galutinis terminas ir vokų su pasiūlymais atplėšimo terminas.

 

III SKIRSNIS. SUPAPRASTINTAS RIBOTAS KONKURSAS

 

26. Supaprastintas ribotas konkursas vykdomas tokia pačia tvarka kaip ir ribotas konkursas, kaip tai yra nustatyta Viešųjų pirkimų įstatymo II skyriuje, išskyrus tai, kad:

26.1. paraiškų ar pasiūlymų pateikimo terminas nustatomas vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsniu;

26.2. Ligoninė atsako į tiekėjo prašymą paaiškinti pirkimo dokumentus, jei prašymas paaiškinti (patikslinti) pirkimo dokumentus yra gautas likus ne mažiau kaip 4 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Ligoninė į gautą prašymą atsako ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo jo gavimo dienos. Pirkimo dokumentų paaiškinimas (patikslinimas) turi būti paskelbtas viešai ten pat, kur ir buvo paskelbti pirkimo dokumentai – CVP IS, o jei pirkimo dokumentai nebuvo skelbti viešai – pateiktas tiesiogiai pirkimo dokumentus iš Ligoninės nustatyta tvarka įsigijusiems tiekėjams. Pirkimo dokumentų paaiškinimas (patikslinimas) turi būti paskelbtas arba tiekėjui tiesiogiai pateiktas taip, kad iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos būtų likę ne mažiau kaip 1 darbo diena, o jei jų neįmanoma tokiu terminu paskelbti (tiekėjui pateikti), pasiūlymų pateikimo galutinis terminas turi būti nukeltas vėlesniam laikui, per kurį tiekėjai, rengdami paraiškas ar pasiūlymus, galėtų atsižvelgti į šiuos paaiškinimus (patikslinimus). Skelbimas dėl pirkimo netikslinimas, jei nesikeičia kita skelbime apie pirkimą nurodyta informacija, tai yra, jei yra tikslinamas tik pasiūlymų pateikimo galutinis terminas ir vokų su pasiūlymais atplėšimo terminas.

 

IV SKIRSNIS. SUPAPRASTINTOS SKELBIAMOS IR NESKELBIAMOS DERYBOS

 

27. Supaprastintos skelbiamos derybos vykdomos tokia pačia tvarka, kaip ir skelbiamos derybos, o supaprastintos neskelbiamos derybos vykdomos tokia pačia tvarka, kaip ir neskelbiamos derybos, kaip tai yra nustatyta Viešųjų pirkimų įstatymo II skyriuje, išskyrus tai, kad:

27.1. pasiūlymų (paraiškų) pateikimo terminas nustatomas vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsniu;

27.2. Ligoninė atsako į tiekėjo prašymą paaiškinti pirkimo dokumentus, jei prašymas paaiškinti (patikslinti) pirkimo dokumentus yra gautas likus ne mažiau kaip 4 darbo dienoms iki paraiškų arba pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Pirkimo dokumentų paaiškinimas (patikslinimas) turi būti paskelbtas viešai ten pat, kur ir buvo paskelbti pirkimo dokumentai – CVP IS, o jei pirkimo dokumentai nebuvo skelbti viešai – pateiktas tiesiogiai pirkimo dokumentus iš Ligoninės nustatyta tvarka įsigijusiam (gavusiam) tiekėjui (įsigijusiems (gavusiems) tiekėjams). Ligoninė į gautą prašymą atsako ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo jo gavimo dienos. Pirkimo dokumentų paaiškinimas (patikslinimas) turi būti paskelbtas arba tiekėjui (tiekėjams) tiesiogiai pateiktas taip, kad iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos būtų likę ne mažiau kaip 1 darbo dienai, o jei jų neįmanoma tokiu terminu paskelbti (tiekėjui (tiekėjams) pateikti), pasiūlymų pateikimo galutinis terminas turi būti nukeltas vėlesniam laikui, per kurį tiekėjas (tiekėjai), rengdamas (rengdami) pasiūlymus, galėtų atsižvelgti į šiuos paaiškinimus (patikslinimus). Skelbimas dėl pirkimo netikslinimas, jei nesikeičia kita skelbime apie pirkimą nurodyta informacija, tai yra, jei yra tikslinamas tik pasiūlymų ar paraiškų pateikimo galutinis terminas;

27.3. vykdant pirkimą supaprastintų skelbiamų ar neskelbiamų derybų būdu, derybos su tiekėju (tiekėjais) dėl pasiūlymų turinio gali, tačiau neprivalo būti vykdomos. Jei Ligoninė nusprendžia konkretaus pirkimo atveju derybų su tiekėju (tiekėjais) dėl pasiūlymo turinio nevykdyti, apie tai nurodoma supaprastintų skelbiamų ar neskelbiamų derybų pirkimo dokumentuose. Tokiu atveju supaprastintoms skelbiamoms ar neskelbiamoms deryboms pateikti pasiūlymai yra laikomi supaprastintoms skelbiamoms ar neskelbiamoms deryboms pateiktais galutiniais pasiūlymais, kurie nagrinėjami, vertinami ir tarpusavyje palyginami Viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnio nustatyta tvarka. Nepaisant to, kad pirkimo dokumentuose ir yra numatyta, jog derybos dėl pasiūlymo turinio su tiekėju (tiekėjais) nebus vykdomos, Ligoninė turi teisę vykdyti derybas dėl pasiūlymo turinio, jeigu, susipažinus su pateiktais pasiūlymais, yra nustatoma, kad visi tiekėjai, kurių pateikti pasiūlymai atitinka supaprastintų skelbiamų ar neskelbiamų derybų pirkimo dokumentų reikalavimus, Ligoninei siūlo per didelę ir nepriimtiną kainą. Tokiu atveju derybos dėl pasiūlymo turinio vykdomos taip, kaip tai yra numatyta Viešųjų pirkimų įstatymo 57 straipsnyje ir 58 straipsnyje.

27.4. Supaprastintų neskelbiamų derybų būdą Ligoninė gali taikyti visais Taisyklių 21.1.- 21.18. punktuose nustatytais atvejais.

27.5.  Supaprastintų neskelbiamų derybų atveju tiekėjo (tiekėjų) kvalifikacija gali būti netikrinama. Tuo atveju, jei Ligoninė nusprendžia, kad tiekėjo (tiekėjų) kvalifikacija bus tikrinama, tiekėjų kvalifikaciniai reikalavimai nustatomi ir kvalifikacija tikrinama vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 32-38 straipsnių nuostatomis. Visi kvalifikaciniai reikalavimai tiekėjui (-ams) yra laisvai pasirenkami.

 

V SKIRSNIS. TIEKĖJŲ APKLAUSA

 

28. Tiekėjų apklausos būdu gali būti vykdomi tik tie supaprastinti pirkimai, kurie Viešųjų pirkimų įstatymo kontekste yra laikomi mažos vertės pirkimais.

 

29. Apie pirkimą, atliekamą tiekėjų apklausos būdu, viešai neskelbiama.

 

30. Pirkimą tiekėjų apklausos būdu atlieka Pirkimo vykdytojas (-ai) arba Komisija:

30.1.  Viešąjį pirkimą tiekėjų apklausos būdu, kai numatoma konkretaus prekių ar paslaugų pirkinio vertė (sutarties vertė) be pridėtinės vertės mokesčio yra mažesnė kaip 75 000 Lt, ar numatoma darbų konkretaus pirkinio vertė (sutarties vertė) be pridėtinės vertės mokesčio yra mažesnė kaip 100 000 Lt, atlieka Pirkimo vykdytojas.

30.2.  Viešąjį pirkimą tiekėjų apklausos būdu, kai numatoma konkretaus prekių ar paslaugų pirkinio vertė (sutarties vertė) be pridėtinės vertės mokesčio yra didesnė kaip 75 000 Lt, ar numatoma darbų konkretaus pirkinio vertė (sutarties vertė) be pridėtinės vertės mokesčio yra didesnė kaip 100 000 Lt, atlieka Komisija.

30.3. Perkančiosios organizacijos vadovas turi teisę priimti sprendimą pavesti viešąjį pirkimą tiekėjų apklausos būdu vykdyti Pirkimo vykdytojui arba Komisijai neatsižvelgdamas į 30.1.  ir 30.2. punktuose nustatytas pirkimo vertes.

31. Vykdant pirkimą tiekėjų apklausos būdu, į tiekėjus su prašymu pateikti pasiūlymą gali būti kreipiamasi žodžiu arba raštu, o tiekėjai pasiūlymą turi teisę pateikti rašytine arba žodine forma.

Sprendimą dėl tiekėjų apklausos formos priima Komisija arba Pirkimų vykdytojas – priklausomai nuo to, kam yra pavesta atlikti konkretų pirkimą tiekėjų apklausos būdu.

Pirkimas tiekėjų apklausos būdu rašytine forma gali būti vykdomas esant Taisyklių 22 punkte nustatytoms sąlygoms.

Pirkimas tiekėjų apklausos būdu žodine forma (bendraujama žodžiu: kreipiamasi į tiekėjus, pateikiami pasiūlymai) gali būti vykdomas tuo atveju, kai numatomos  sudaryti prekių, paslaugų ar darbų pirkimo sutarties kaina yra mažesnė  kaip 10 000 Lt. be pridėtinės vertės mokesčio.

Tuo atveju, kai tiekėjų atranka yra vykdoma pagal tiekėjų interneto svetainėse, kitur internete ar spaudoje viešai skelbiamą informaciją, yra laikoma, kad tiekėjų apklausa yra vykdoma tiekėjus apklausiant žodine forma.

Tuo atveju, kai pasiūlymą Ligoninei savo iniciatyva pateikia pats tiekėjas, kreipimasis į tiekėją su prašymu pateikti pasiūlymą nėra būtinas, jei tiekėjo iniciatyva pateiktame pasiūlyme pakanka informacijos, pagal kurią būtų galima spręsti dėl pasiūlymo priimtinumo, o jei vertinamų pasiūlymų yra daugiau nei vienas – dėl pasiūlymų įvertinimo ir tarpusavio palyginimo su kitais pateiktais pasiūlymais.

 

32. Vykdant pirkimą tiekėjų apklausos būdu pirkimo dokumentuose, kurie pateikiami tiekėjams, nurodoma visa, išskyrus viešųjų pirkimų įstatyme nustatytus atvejus (24 straipsnio 2 dalies 6, 7, 8, 9, 13, 14, 23 punktų, 3 ir 6 dalių), informacija, kuri reikalinga pirkimo procedūroms atliktiatsižvelgiant į pirkimą.

Atliekant neskelbiamą pirkimą tiekėjų apklausos būdu, kai pateikti pasiūlymą kviečiamas tik vienas tiekėjas, pirkimo dokumentuose nurodydama informaciją, Ligoninė neprivalo vadovautis Viešųjų pirkimų įstatymo 24 straipsnio 2 dalies 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 23 punktų, 3, 5 ir 6 dalių reikalavimais, jeigu mano, kad tokia informacija yra nereikalinga.

Pirkimo dokumentai gali būti nerengiami, jei: pirkimas tiekėjų apklausos būdu atliekamas žodine forma apklausiant tiekėjus, kai pirkimo sutarties vertė neviršija 10 000 Lt (be pridėtinės vertės mokesčio); dėl įvykių, kurių perkančioji organizacija negalėjo iš anksto numatyti, būtina skubiai įsigyti reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, o vykdant apklausą raštu prekių, paslaugų ar darbų nepavyktų įsigyti laiku.

Tokiu atveju informacija apie pirkimo objektą ir kitas pirkimo sąlygas tiekėjams pateikiama žodine forma.

 

33. Ligoninė atsako į tiekėjo prašymą paaiškinti pirkimo dokumentus, jei prašymas paaiškinti (patikslinti) pirkimo dokumentus yra gautas likus ne mažiau kaip 4 darbo dienoms (jeigu pasiūlymų pateikimo terminas yra trumpesnis kaip 4 darbo dienos – ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas) iki paraiškų arba pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Ligoninė į gautą prašymą atsako ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo jo gavimo dienos (jeigu pasiūlymų pateikimo terminas yra trumpesnis kaip 4 darbo dienos – ne vėliau kaip per 1 darbo dieną). Atsakymas turi būti teikiamas taip, kad tiekėjas jį gautų ne vėliau kaip likus 1 darbo dienai iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, o jei atsakymo neįmanoma tokiu terminu pateikti tiekėjui (tiekėjams), pasiūlymų pateikimo galutinis terminas turi būti nukeltas vėlesniam laikui, per kurį tiekėjas (tiekėjai), rengdamas (rengdami) pasiūlymus, galėtų atsižvelgti į paaiškinimus (patikslinimus).

 

34. Kai tiekėjų apklausa atliekama raštu, pasiūlymus galima prašyti pateikti raštu užklijuotame voke,  faksu, elektroniniu paštu, arba naudojantis CVP IS priemonėmis (elektroninis pirkimas).  Ligoninė gali nereikalauti, kad pasiūlymas būtų pasirašytas (elektroninis pasiūlymas būtų pateiktas su saugiu elektroniniu parašu, atitinkančiu teisės aktų reikalavimus).

 

35. Tuo atveju, kai pasiūlymus prašoma pateikti raštu užklijuotame voke, vykdomo pirkimo dokumentuose Ligoninė vokų su pasiūlymais atplėšimo, pasiūlymų nagrinėjimo ir vertinimo procedūras aprašo ir jas atlieka tokia pačia tvarka, kaip ir vykdant supaprastintą atvirą konkursą.

Jei pirkimo metu numatoma vykdyti derybas su tiekėjais dėl pasiūlymų turinio, vykdomo pirkimo dokumentuose papildomai aprašomos derybų dėl pasiūlymų turinio procedūros, kurios atliekamos tokia pačia tvarka kaip ir vykdant pirkimą supaprastintų skelbiamų ar neskelbiamų derybų būdu.

 

36. Vykdant pirkimą tiekėjų apklausos būdu, į tiekėjus su prašymu pateikti pasiūlymą gali būti kreipiamasi, o tiekėjai pasiūlymą turi teisę pateikti žodine forma. Vykdant apklausą žodžiu visiems dalyviams turi būti taikomi vienodi reikalavimai, suteikiamos vienodos galimybės ir pateikiama vienoda informacija, teikdama informaciją Ligoninė neturi diskriminuoti vienų tiekėjų kitų naudai.

 

37. Vykdant pirkimą tiekėjų apklausos būdu, tiekėjų apklausa gali būti vykdoma virtualiai, tai yra, viešojo pirkimo laimėtojas gali būti nustatomas pagal tiekėjų viešai skelbiamą informaciją apie tiekėjo siūlomas prekes, paslaugas ir darbus, jei tiekėjų viešai skelbiamos informacijos pakanka sprendimui dėl siūlomų sąlygų priimtinumo priimti, o numatomos sudaryti pirkimo sutarties vertė be pridėtinės vertės mokesčio yra mažesnė kaip 10 000 Lt. be pridėtinės vertės mokesčio.

 

38. Vykdant pirkimą tiekėjų apklausos būdu, su tiekėjais dėl pasiūlymų turinio gali būti vykdomos derybos. Bendravimas ir keitimasis informacija derybų metu vykdomas tokia pačia forma, kokia buvo prašoma pateikti pasiūlymus. Tai yra, jei pasiūlymą buvo prašoma pateikti žodžiu – derybos vykdomos žodine forma, jei pasiūlymą buvo prašoma pateikti raštu – patikslintą pasiūlymą taip pat prašoma pateikti raštu, ir panašiai t.y. taip kaip nurodyta Taisyklių 34 punkte.

Jei pirkimo metu vykdomos derybos su tiekėjais dėl pasiūlymų turinio, derybos atliekamos tokia pačia tvarka kaip ir vykdant pirkimą supaprastintų skelbiamų ar neskelbiamų derybų būdu.

 

39. Taisyklėmis nenustatomas minimalus pasiūlymus pateikti kviestinų tiekėjų skaičius, kai pirkimas atliekamas tiekėjų apklausos būdu. Kviestinų tiekėjų skaičių ir jų kandidatūras pasirenka Pirkimo vykdytojas arba Komisija – priklausomai nuo to, kam yra pavesta atlikti pirkimą tiekėjų apklausos būdu. Kviestinų tiekėjų skaičius turi būti pakankamas tam, kad užtikrintų, jog pirkimui skirtos lėšos bus panaudotos racionaliai.

Pagrįstais atvejais Pirkimo vykdytojas  ar Komisija turi teisę kviesti pasiūlymą pateikti ir vieną tiekėją, ypač atvejais, numatytais Taisyklių 21.1., 21.3., 21.5.-21.18.punktuose arba tuo atveju, kai numatomos   sudaryti prekių, paslaugų ar darbų pirkimo sutarties vertė yra mažesnė  kaip 50 000 Lt. be pridėtinės vertės mokesčio, nepriklausomai nuo to, kokios papildomos sąlygos vykdant tiekėjų apklausą tuo konkrečiu atveju egzistuoja. 

Tuo atveju, kai tiekėjų apklausa atliekama taip, kaip numatyta Taisyklių 37 punkte – įvertinant ir tarpusavyje palyginant daugiau nei vieno tiekėjo pasiūlymą.

 

40. Pasiūlymų pateikimo terminas vykdant pirkimą tiekėjų apklausos būdu turi būti pakankamas tam, kad tiekėjai galėtų parengti ir pateikti pasiūlymusbei negali būti trumpesnis kaip 3 darbo dienos nuo kvietimo pateikti pasiūlymą išsiuntimo dienos.

 

41. Vykdant pirkimą tiekėjų apklausos būdu tiekėjų kvalifikacija gali būti netikrinama. Tuo atveju, jei Ligoninė nusprendžia, kad tiekėjų kvalifikacija bus tikrinama, tiekėjų kvalifikaciniai reikalavimai nustatomi ir kvalifikacija tikrinama vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 32 - 38 straipsnių nuostatomis. Visi kvalifikaciniai reikalavimai tiekėjams yra laisvai pasirenkami.

42. Tiekėjų pateikti pasiūlymai (galutiniai pasiūlymai, kai vykdomos derybos dėl pasiūlymų turinio) nagrinėjami ir vertinami vadovaujantis pirkimo dokumentuose nurodytu arba žodžiu tiekėjui (tiekėjams) perduotu (praneštu) pasiūlymų vertinimo kriterijumi ir sąlygomis.

 

43. Tuo atveju, kai pirkimą tiekėjų apklausos būdu atlieka Pirkimo vykdytojas, atliktos pirkimo procedūros, yra aprašomos Tiekėjų apklausos pažymoje (Taisyklių priedas Nr. 1).

Tiekėjųapklausos pažyma gali būti nepildoma kai pirkimo vykdyto tiekėjų apklausos būdu sutarties vertė yra mažesnė kaip 10 000 Lt, (be pridėtinės vertės mokesčio), taip pat kai pirkimas vykdomas tiekėjų apklausos būdu ir Taisyklių nustatyta tvarka yra apklausiamas tik vienas tiekėjas, o viešojo pirkimo sutartis sudaroma raštu. Šiais atvejais pirkimas dokumentuojamas tiek, kiek to reikalauja buhalterinės apskaitos tvarkymą reglamentuojantys teisės aktai – tai yra, PVM sąskaitoje-faktūroje, sąskaitoje-faktūroje ar kitame buhalterinės apskaitos dokumente.

 

44. Pirkimų organizatorius atliktus pirkimus tiekėjų apklausos būdu registruoja pirkimų žurnale. Pirkimas gali būti neregistruojamas pirkimų žurnale, jeigu pirkimo suma neviršija 100 Lt (be pridėtinės vertės mokesčio). Taip pat pirkimas gali būti neregistruojamas pirkimų žurnale, jeigu vykdomo pirkimo tiekėjų apklausos būdu suma viršija 100 Lt (be pridėtinės vertės mokesčio), tačiau neviršija 10 000 Lt (be pridėtinės vertės mokesčio), ir apklausiamas tik vienas tiekėjas, o pirkimo sutartis sudaroma raštu.

 

45. Jei pirkimą tiekėjų apklausos būdu atlieka Komisija, Komisijos veiksmai ir priimti sprendimai yra protokoluojami.

 

46. Vykdant pirkimą tiekėjų apklausos būdu turi būti laikomasi viešųjų pirkimų principų ir situacijose, kurių šios Taisyklės nereglamentuoja, sprendimai turi būti priimami tokie ir veiksmai turi būti atliekami taip, kad Ligoninės atliktais veiksmais ir priimtais sprendimais nebūtų pažeisti viešųjų pirkimų principai.

 

VI SKIRSNIS. KITOS SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ PROCEDŪROS

 

47. Dinaminė pirkimo procedūra ir elektroninio aukciono pirkimo procedūros vykdomos tokia pačia tvarka, kaip tai yra numatyta Viešųjų pirkimų įstatymo II skyriuje.

 

48. Supaprastintas konkurencinis dialogas vykdomas tokia pačia tvarka kaip konkurencinis dialogas, kaip tai yra numatyta Viešųjų pirkimų įstatymo II skyriuje.

 

49. Supaprastinto projekto konkurso procedūros vykdomos ta pačia tvarka, kaip tai numatyta Viešųjų pirkimų įstatymo II skyriaus aštuntame skirsnyje, išskyrus tai, kad pasiūlymų (projektų) pateikimo terminas nustatomas vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsniu.

 

III SKYRIUS. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

50. Pasiūlymų vertinimo kriterijai yra:

50.1. mažiausia kaina;

50.2. ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas- kai pirkimo sutartį sudaro su dalyviu, pateikusiu Ligoninei  naudingiausią pasiūlymą, išrinktą pagal jos nustatytus kriterijus, susijusius su pirkimo objektu, – paprastaikokybės, kainos, techninių privalumų, estetinių ir funkcinių charakteristikų, aplinkosaugos charakteristikų, eksploatavimo išlaidų, veiksmingumo, garantinio aptarnavimo ir techninės pagalbos, pristatymo datos, pristatymo laiko arba užbaigimo laiko.

Pasiūlymo vertinimo kriterijus nurodomas pirkimo dokumentuose arba pranešamas tiekėjui (tiekėjams) žodžiu, kai pasiūlymą (pasiūlymus) yra prašoma pateikti žodine forma.

 

51. Pirkimo sutartį su viešojo pirkimo laimėtoju Ligoninė sudaro vadovaudamasi Viešųjų pirkimų įstatymo 18 straipsniu.

Pirkimo sutartis gali būti sudaroma žodžiu, kai atliekami supaprastinti pirkimai, kurių sutarties vertė yra mažesnė kaip 10 000 Lt. (be pridėtinės vertės mokesčio) ir sutartinių įsipareigojimų vykdymas nėra užtikrinamas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatytais prievolių įvykdymo užtikrinimo būdais.

 

52. Kiekvienas pirkimu suinteresuotas tiekėjas, kuris mano, kad Ligoninė pažeidė ar pažeis jo teises, turi teisę Viešųjų pirkimų įstatymo V skyriaus nustatyta tvarka ginti savo pažeistus teisėtus interesus.

 

53. Ligoninės vadovo paskirtas Ligoninės darbuotojas yra atsakingas už tai, kad Viešųjų pirkimų įstatymo 19 straipsnio nustatyta Viešųjų pirkimų tarnybai būtų pateiktos pirkimo ataskaitos, pirkimo procedūrų ataskaitos ir ataskaitos apie įvykdytą ar nutrauktą pirkimo sutartį.

 

54. Ligoninė, vykdydama supaprastintus pirkimus, atsižvelgia į Viešųjų pirkimų įstatymo 15¹ straipsnio nuostatas. Tuo atveju, kai supaprastintas pirkimas atliekamas CVP IS priemonėmis, Ligoninė pirkimą atlieka taip, kaip tai numatyta vykdant pirkimą CPV IS priemonėmis.

 

55. Taisyklės yra viešas dokumentas, kuris Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka yra paskelbtas CVP IS ir Ligoninės interneto svetainėje.

 

56. Ligoninės darbuotojai, pažeidę Taisykles, Viešųjų pirkimų įstatymą ar kitų privalomo pobūdžio viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus, atsako įstatymų nustatyta tvarka.

_______________________________